Договорени нови моменти в договора за цени и обеми на медицинските дейности през 2015 година

1. В ПИМП

Увеличение на три цени:

- дейност по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ с една диагноза - от 9.00 на 9.50 лв.;

- дейност по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ с повече от една диагноза - от 9.50 на 10.50 лв.;

- профилактичните прегледи на лица над 18 г. - от 9.00 на 10.00 лв.

2.В СИМП

Увеличение на цената на първичните прегледи от 18.00 на 19.00 лв.

3. В МДД

Увеличение на цените на всички изследвания от пакет Рентгенология с 5%.

4. В Болнична помощ

Увеличение на цените на всички клинични пътеки по инфекциозни болести с 10 процента, както следва:

КП 226. Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица над 18 години – от 520 на 572 лв.

КП 227. Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица под 18 години – от 520 на 572 лв.

КП 228. Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години – от 429 на 472 лв.

КП 229. Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 години – от 429 на 472 лв.

КП 230. Остър вирусен хепатит А и Е – от 1000 на 1100 лв.

КП 231. Остър вирусен хепатит В, С и D – от 1161 на 1277 лв.

КП 232. Паразитози – от 415 на 457 лв.

КП 233. Покривни инфекции – от 415 на 457 лв.

КП 234. Контагиозни вирусни и бактериални заболявания — остро протичащи, с усложнения– от 443 на 487 лв.

КП 235. Вирусни хеморагични трески– от 908 на 1000 лв.

- Увеличение на цената на КП 104. Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години - от 497 на 600 лв.

5. Относно новостите по чл.4 от Договора, предвиждащ корекция на цени, той е част от ангажимента за участие на БЛС в регулацията. Да се участва в регулацията, в изработването на правилата за разпределение, както и в методиките за остойностяване и заплащане, бе решено от Събора на БЛС в отделно гласуване само с един глас против и един въздържал се. Чл.4 гласи, че БЛС и НЗОК извършват наблюдение и анализ на тримесечие на изпълнението на обемите и текущото изпълнение на бюджета на НЗОК в извънболничната и болнична помощ. Евентуална корекция на цени в посока надолу или нагоре, с оглед стриктно изпълнение на бюджета на НЗОК, не влиза в сила автоматично, както се твърди, а се договаря по реда на Договора за цени и обеми. Освен това, евентуални корекции не могат да касаят избирателно определени лечебни заведения, още по-малко НЗОК не може да намалява цени и обеми индивидуално на отделни ЛЗ.