Писмо до БЛС-София

Изх. № 592 / 02-02-2015г.
ДО УС НА Б Л С
София

Уважаеми г-н Председател,

Моля за Вашето съдействие във връзка с постъпило запитване в РЛК-Хасково за информация относно отделяните по години бюджети (отпускани и усвоени) за 2013г. и 2014г. в частта болнична помощ към различните РЗОК.

При заложените условия на НРД за наблюдение и анализ на тримесечия на договорените обеми, както и текущото изпълнение на бюджета на НЗОК за 2015г., би следвало да няма териториални диспропорции в разпределението на бюджетите на ЛЗ за БП по РЗОК, като бъдат осигурени по области средства съпоставими на брой население, които не водят до дисбаланс в системата при видимо различния брой лечебни заведения за болнична помощ в отделните региони.

Бихме искали да се въведат ясни за съсловието показатели и критерии за определение на годишните бюджети за болнична помощ по региони, групирани съобразно сходния им наличен технологичен ресурс и лекарски състав, както и отчитане спецификите за всяка една област на територията на страната. Подобен род обобщена информация би следвало да е обществено достъпна и в този формат не касае разкриване на стопанска дейност на конкретни търговски дружества, каквито са лечебните заведения за болнична помощ, но не се публикува на сайта на НЗОК след първо тримесечие на 2013 г.

С уважение:

Д-р Николай Колев

Председател на УС на РЛК-Хасково