ПРЕДЛОЖЕНИЕ

20-03-2020

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА БЛС

КОПИЕ: ДО РК НА БЛС

 

УВАЖАЕМИ Д-Р МАДЖАРОВ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

  В хода на действие на извънредното положение в страната, работейки в трудна и необичайна ситуация, лечебните заведения се сблъскват с редица проблеми, усложняващи както дейността им, така и организацията на работа и финансовата стабилност.

Във връзка с въведеното извънредно положение и необходимостта от социална изолация, получихме множество сигнали и предложения за промяна на утвърдения и договорен начин на работа с НЗОК. В тази връзка даваме следните предложения:

- Удължаване срока на действие на документи  по НЗОК – бланки МН №3 и №3А, и МДД №4, издадени в месеца предхождащ карантината и месеците на карантината за повече от 30 дни;

- Удължаване срока на извършване на  контролните прегледи в СИМП на базата на първични направления, издадени в тези месеци;

- Да не се допуска намаляване на регулативните стандарти, при изчисляване на базата от предходно тримесечие. Към момента е вече видно изключително сериозно намаляване на броя прегледи и дейности в ПИМП и СИМП, което ще доведе до  изключително сериозни последици и тежък удар върху цялата дейност на извънболнична помощ в бъдеще.

- Да се мониторират плащанията от НЗОК към ИМП, които ще бъдат сериозно намалени от началото на месец март до връщането на системата в обичайния ритъм на работа и да бъде договорен механизъм, даващ възможност да бъдат усвоени предвидените средства. За целта могат да бъдат взети средномесечни плащания за същия месец от предходната година, при съобразяване на увеличените средства в ПИМП, СИМП и БП за текущата година.

Отново напомняме за спешната необходимост от осигуряване на достатъчно лични предпазни средства за медицинския и обслужващия персонал от всички лечебни заведения, в които се осъществява пряк контакт с пациенти с клиника на остри вирусни инфекции, които на този етап са съмнителни и за COVID-19 инфекция.

Успоредно с това е необходимо да се осигури финансиране на всички дейности (организационни, ремонтни, транспортни и др.) по изолацията и лечението на такива пациенти, съответстващо на направените разходи от съответното лечебно заведение.

Категорично е необходимо да се осигури възможност за финансиране и обезщетение на всички лечебни заведения от извънболнична и болнична помощ поради намаляване на приходите от дейността им, вследствие на предприетите мерки за предотвратяване разпростряването на инфекцията, нарушението на характерният за тях ритъм на работа, забраната за извършване на дейности (женска и детска консултация, имунизации, профилактични прегледи, нарушаване на планов прием, преструктуриране и промяна в дейността на персонала и др.).

Видно е, че искания за финансова подкрепа и обезщетение стават все по-чести и характерни за почти всички сектори и множество организации в другите страни от ЕС и  България.

Системата на здравеопазване, основният стълб на сигурността в този момент, със сигурност трябва да бъде приоритет.

 

С уважение,

д-р Николай Колев

Председател на УС на РЛК-Хасково