СЪОБЩЕНИЕ - Избор на делегати за Общо събрание 2021г.

13-05-2021

 ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЛК – ХАСКОВО

ДО ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Предстои провеждането на редовно отчетно-изборно Общо събрание на Районна лекарска колегия – Хасково.

С решение на УС на РЛК от 12.05.2021г е даден срок до 30.05.2021г.  да се излъчат делегати, представляващи лечебното Ви заведение, групова практика или дружество, при норма на представителство - един редовен делегат на десет лекари и наличие на поне един резервен.

   През изминалия мандат, поради системно неприсъствие на заявили желание за участие като делегати, беше изключително трудно да се осъществи дейността на Общото събрание и изпълняване на предвидените в Устава ангажименти. Затова е взето решение от УС на РЛК-Хасково да бъде приложен при формиране на състава на Общото събрание на РЛК Хасково

 чл. 23, ал. 3 от Устава на БЛС – Мандатът на делегат на Общото събрание се прекратява предсрочно при системно неизпълнение на задълженията, съставляващо повече от три отсъствия от заседания на Общото събрание без уважителни причини. В този случай делегатът се замества от резервен такъв.

 Протокол за избора на делегатите (с имена, e-mail и телефон) с присъствен лист представете на адреса на колегията:

гр. Хасково 6300, бул. “България” № 150,  ет.5, офис 503

или на e-mail: rlk_hs@abv.bg

За допълнителна  информация може да позвъните на тел:  0884 34 97 97

 

С уважение,

д-р Николай Колев

Председател на УС на РЛК – Хасково