МБАЛ-Хасково АД обявява конкурс за длъжност Началник отделение.

05-05-2023

 

   На основание чл.90 и чл.91 от КТ и във връзка с чл.68 от Закона за лечебните заведения,  чл. 93 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ „Хасково” АД, Решение на съвета на директорите на МБАЛ „Хасково” АД и Заповед на Изпълнителния директор на МБАЛ-Хасково АД обявява конкурс за длъжност Началник отделение  в “ МБАЛ-Хасково” АД за следните  отделения:

 

  1. Вътрешно отделение
  2. Кардиологично отделение
  3. Детско отделение
  4. Инфекциозно отделение
  5. Ортопедо – травматологично отделение
  6. Микробиологична лаборатория
  7. Клинична лаборатория
  8. ОТХ
  9. Отделение по физикална терапия и рехабилитационна медицина
  10. ОННД

 

Изисквания към кандидатите :

1. Висше медицинско образование;

2. Придобита специалност по профила на отделението;

3. Трудов стаж не по-малко от три години след придобиване на специалността;

4. Да са членове на БЛС;

        Конкурсът ще се проведе в два етапа:

1. Защита на писмен проект на тема : „Развитие и перспективи  на отделението в условията на нарастваща конкуренция и ограничен финансов и човешки ресурс”.

2. Събеседване по писмената разработка на кандидата и върху медицинските стандарти, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Кодекс на труда и други нормативни актове в областта на здравеопазването.

Класирането на кандидатите става след събеседване, като крайната оценка е средно аритметична от сбора на оценките дадени от членовете на комисията  за двата етапа. Кандидати с оценка под 4.50 не се класират. 

       Необходими документи :

 1. Заявление за участие в конкурса.

 2. Автобиография.

 3. Медицинско свидетелство със заверка от психодиспансер.

 4. Удостоверение за членство в БЛС.

 5. Препис извлечение от трудова книжка.

 6. Свидетелство за съдимост.

 7. Заверени “вярно с оригинала” копия от диплома за висше образование и диплома за специалност.

8.  Удостоверения и сертификати от преминали обучение от СДО / ако има такива /.

9. Писмен проект по посочената тема представен в 3 екземпляра.

            Проектът, запечатан в отделен плик и изискваните документи, запечатани в друг плик, се подават в Човешки ресурси на болницата в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявата.

            Телефон за контакти : 038/ 606 849

източник: www.mbalhaskovo.com, МБАЛ - ХАСКОВО АД