БЛС категорично настоява, НЗОК да преразгледа цялостната си политика по отношение на наложения регулаторен режим на договорните си партнори, работещи в извънболничната медицинска помощ и настоява, да се прилагат единни критерии при оценка и анализ на изп

10-09-2015г.

 

ДО

Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ

УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

 

Относно: Писмо № 20-00-250 от 27.07.2015 г. на управителя на НЗОК до директорите на РЗОК, за възможностите за прилагане на чл.15 от „Правила за реда за определяне на броя на назначаваните СМД и стойността на назначаваните МДД към договорите с изпълнители на ПИМП и СИМП” за първото тримесечие на 2015 г.

           

УВАЖАЕМИ Д-Р КОМИТОВ,

 

    На основание на горецитирания член от Правилата: „Неусвоените брой за СМД и стойност за МДД от предходно тримесечие могат да се преразпределят пропорционално на допълнително заявените за отпускане брой СМД и стойност за МДД между изпълнителите на ПИМП и СИМП надвишили определените им брой СМД и стойност за МДД, с допълнителни протоколи за същото това тримесечие.”

       Във Вашето писмо Вие информирате директорите на РЗОК, че „в резултат на извършения анализ в ЦУ на НЗОК за усвояването на средствата за здравноосигурителни плащания за СИМП и МДД през първото тримесечие на 2015 г. се регистрира недостиг на средства и по двата параграфа за здравноосигурителни плащания спрямо утвърденото от Надзорния съвет на НЗОК разпределение на бюджетните средства за първото тримесечие на 2015 г.” Във тази връзка ги уведомявате, „че не са налице необходимите средства, които да бъдат преразпределени на изпълнителите на ПИМП и СИМП, надвишили определените им брой СМД и стойност за МДД за първото тримесечие на 2015 г.” и „с оглед гореизложеното следва да се предприемат действия по прилагане на §3 от преходните и заключителни разпоредби на същите Правила, т.е.”средствата, превишаващи определените брой на СМД и стойност на МДД, се възстановяват от изпълнителите на СИМП и ПИМП...на бюджетните сметки на РЗОК”.

     Само 3 (три) седмици преди това писмо, на 08.07.2015 г. на основание на Ваш анализ, членовете на Надзорния съвет на НЗОК с решението си от същата дата, правят вътрешно компенсирани промени в бюджета на НЗОК за здравноосигурителни плащания, и от дадената Ви възможност по § 9 от ЗБНЗОК за „авансово разходване на средства по чл.1, ал.2, ред 1.4 „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи” за здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност – до 5 000 хил. лева, 4 500 хил. лева са прехвърлени в параграфа за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ. Логично се поставя въпроса, как към 08.07.2015 г. на база „анализ” в ЦУ на НЗОК, се прецени, че заделените средства за ПИМП, СИМП и МДД, ще са достатъчни, и дори ще се реализира „икономия”, а само след 20 (двадесет) дни, същият този анализ Ви доведе до извода, че „ се регистрира недостиг на средства и по двата параграфа за здравноосигурителни плащания спрямо утвърденото от Надзорния съвет на НЗОК разпределение на бюджетните средства”.

       Този Ваш анализ, изправя договорните Ви партньори в извънболничната медицинска помощ до невъзможност за нормално провеждане на лечебно-диагностичния процес на техните пациенти и в същото време са принудени да понесат финансови санкции за отпуснатите от тях направления за СМД и МДД.

       БЛС категорично настоява, НЗОК да преразгледа цялостната си политика по отношение на наложения регулаторен режим на договорните си партнори, работещи в извънболничната медицинска помощ и настоява, да се прилагат единни критерии при оценка и анализ на изпълнението на здравноосигурителния бюджет на НЗОК, а не този анализ да служи за едностранно решаване на проблемите само на едната страна, в случая на НЗОК.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС на БЛС