Общо събрание - извлечение от протокол

30-04-2024

ИЗВЛЕЧЕНИЕ от П Р О Т О К О Л

на

отчетно-изборно Общо събрание на Районна лекарска колегия – Хасково,

проведено на 24.04.2024г.

   Заседанието на ОС на РЛК - Хасково е свикано на основание чл.23, ал.2 от Устава на БЛС във връзка с Устава на РЛК - Хасково и в съответствие с чл.20, ал.2 от Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛДДМ). При изпълнение на изискванията на чл.22 от ЗСОЛДДМ, чл.25 от Устава на БЛС и на чл.6, ал.1 от Устава на РЛК - Хасково за кворум (присъстващи 39 от 50 избрани делегати), Общото събрание на Районната колегия е легитимно и законно проведено.

   По силата на чл.21, ал.1, т.3 от ЗСОЛДДМ и на чл.24, ал.1, т.3 от Устава на БЛС, Общото събрание на РЛК - Хасково избра:

- Управителен съвет  на РЛК – Хасково :

 Членове на УС на РЛК-Хасково :

 1. д-р Веселин Георгиев Карагеоргиев - 37 гласа „за”
 2. д-р Елена Генева Петрова - 37 гласа „за”
 3. д-р Иван Николаев Николов - 37 гласа „за”
 4. д-р Славея Димитрова Панкина- 37 гласа „за"

Комисия по професионална етика

и членове:

 1. д-р Станислав Георгиев Аркумарев; /38 - „за“/
 2. д-р Ивелина Михайлова Иванова; /38 - „за“/
 3. д-р Теодор Филипов Филипов; /38 - „за“/
 4. д-р Иван Танев Мешов; /38- „за“/

 Контролна комисия:

и членове:

 1. д-р Борислава Петрова Кордова; /38 - „за“/
 2. д-р Лиляна Михайлова Минкова; /38 - „за“/
 3. д-р Живко Иванов Хаджииванов; /38 - „за“/
 4. д-р Таня Динкова Тенчева; /38 - „за“/

УС на РЛК – Хасково, Контролната комисия и Комисията по професионална етика отговарят на изискванията на Устава на БЛС, на Устава на РЛК - Хасково  и на ЗСОЛДДМ за заемане на длъжностите.

* * *

За делегати на Събор на БЛС, с мандат 2024-2027г., са избрани:

 1. д-р Николай Динков Колев; /39 - „за“/
 2. д-р Георги Димитров Христов; /39 - „за“/
 3. проф. д-р Владимир Христов Гончев; /39 - „за“/
 4. д-р Иван Николаев Николов; /39 - „за“/
 5. д-р Веселин Георгиев Карагеоргиев; /39 - „за“/
 6. д-р Елена Генева Петрова; /39 - „за“/
 7. д-р Славея Димитрова Панкина; /39 - „за“/
 8. д-р Иван Марков Пенев; /39 - „за“/

и резервни делегати:

 1. д-р Стойчо Димчев Караджов; /39 – „за“/
 2. д-р Станислав Георгиев Аркумарев; /39 - „за“/
 3. д-р Ивелина Михайлова Иванова; /39 - „за“/
 4. д-р Теодор Филипов Филипов; /39 - „за“/
 5. д-р Иван Танев Мешов; /39- „за“/
 6. д-р Борислава Петрова Кордова; /39 - „за“/
 7. д-р Лиляна Михайлова Минкова; /39 - „за“/
 8. д-р Живко Иванов Хаджииванов; /39 - „за“/
 9. д-р Таня Динкова Тенчева; /39 - „за“/