Предложение от БЛС към Надзорния съвет на НЗОК

17-09-2015

Относно: заплащане на ИМП, договорни партньори на НЗОК.

Изх. №404/16.09.15г.

 

 

ДО

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК

 

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК

 

ДО

Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ

УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

 

Относно: Ваше писмо с вх. № 795/16.09.2015 г. на БЛС и изх. № 17-01-54/15.09.2015 г.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н АНАНИЕВ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК,

УВАЖАЕМИ Д-Р КОМИТОВ,

         От писмо с изх. № 17-01-54/15.09.2015 г. на управителя на НЗОК, по запитване, изпратено от БЛС с вх. № 17-02-54/10.09.2015 г., относно отчетените, приети от ПИС на НЗОК и неразплатени видове медицински дейности за период м. март - м. юли 2015 г., става ясно, че общият обем на надвишаващата определената месечна стойност по Приложение № 2 към индивидуалните договори на ЛЗ за БМП дейност, възлиза на: 31 855 847 лв. За периода от м. август до м. ноември т.г. се очаква тази сума да достигне до около 60 – 65 млн. лв. Обръщаме Ви внимание, че въпросната дейност е реално извършена от лечебните заведения за болнична медицинска помощ и касае огромен брой лекувани пациенти, здравноосигурени лица.

 

Уважаеми д-р Комитов,

            Моля да внесете в Надзорния съвет на НЗОК за разглеждане предложение, тази реално извършена медицинска дейност, както и очакваната до края на 2015 г., да бъде разплатена на лечебните заведения в пълен обем. БЛС настоява срокът за заплащане на тази дейност да се предвиди в рамките на настоящата година.

           Свидетели сме на почти твърдо нежелание от страна на Правителството за актуализация на държавния бюджет, респективно бюджета на НЗОК и допускаме възможността заплащането на тази дейност, в пълен обем, да се осъществи през първото тримесечие на 2016 г. Държа да подчертая, че БЛС не е съгласен това да е за сметка на бюджета на НЗОК за 2016 г.

            Бих искал да Ви уведомя още, че ако не бъде намерено решение за заплащане на тази дейност, БЛС ще бъде принуден да използва всички законови механизми, за да защити интересите на своите членове, както и правата на пациентите да получават медицинската помощ.

Обръщаме Ви внимание, че към момента, изпълнителите на медицинска помощ, договорни партньори на НЗОК са предоставили тази помощ за своя сметка, което на практика ги превръща в безплатни донори на здравната система.

Припомням още и съдебната практика, която показва, че НЗОК ще трябва да заплати извършената дейност, заедно с начислените лихви за съответния период.

            Като се надявам на правилно решение от страна на Вашата институция,

 

 

ОСТАВАМ С УВАЖЕНИЕ,

Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС