СТАНОВИЩЕ

16-11-2015

На база Методика за изготвяне на областна здравна карта (МЗ, Заповед № РД-01-247/22.10.2015)

ДО ДИРЕКТОР РЗИ – Хасково

 

копие

                                                                ДО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

- обл. Хасково

ДО ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА

ОБЛАСТНА ЗДРАВНА КАРТА

 

 

 

СТАНОВИЩЕ

На база Методика за изготвяне на областна здравна карта

(МЗ, Заповед № РД-01-247/22.10.2015)

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

            След проведено заседание на Комисията за изготвяне на областна здравна карта на 10.11.2015г., запознаване със ситуацията по отношение на разпределение и структура на Лечебните заведения в обл. Хасково към момента и след преизчисление по представената Методика, се налагат следните изводи:

       За ПИМП – Настоящ проблем в системата на ПИМП е, че дейността остава концентрирана в общинските центрове и все повече остават райони с по-малки и отдалечени населени места със затруднен реален достъп до ОПЛ - около 20% от населението на област Хасково е със затруднен достъп до първична медицинска помощ. Отчитайки възрастовата характеристика на лекарите, заемащи тези практики в малките и средни общини, административните изисквания за откриване на нови практики и не на последно място финансирането на тази дейност в момента, очакваме в следващите години тенденцията да се задълбочи. Полученият минимален брой лекари след преизчисление по методиката, осъществяващи дейността, е не по-малък от настоящия и вероятно ще бъде достатъчен като база при извършване на досегашния обем дейност. Това, което трябва да бъде водещ принцип при разкриване на нови за областта практики е разпределението им спрямо броя на населението в отделните общини на областта и това да става в райони с недостиг към момента от такива, а не струпването им в големите общински центрове.

         За СИМП – Вместо да изпълни ролята си за развитие на здравната система в региона и преодоляване натрупаните в годините диспропорции, в този си първоначален вид Областната здравна карта оформя допълнителни съществени непълноти в предлаганата медицинска помощ по общини и по медицински специалности. Акцент се поставя върху броя на лекарите по специалности, без да се отчита реалната ангажираност на тези лекари (като човеко/часове, на пълно или непълно работно време) в оказването на СИМП. Не виждаме оценка и на реалните здравни потребности на пациентите по общини и на необходимостта от адекватен достъп до медицински услуги.

Получаващите се по формула от Методиката минимален брой лекари е драстично по-малък от практикуващите към момента, като особено е намален броят на специалистите, чиято дейност в извънболнична помощ е търсена и необходима – Клинична лаборатория, Акушерство и гинекология, Физиотерапия и рехабилитация, имащи пряка връзка с дейности по начертаните приоритети на МЗ (майчино и детско здравеопазване, диспансеризация) и с европейските препоръки за развитие и финансиране на извънболничната помощ.

За ред други специалности (Вътрешни болести, Хирургия), които са в основата на ЛКК и са от определящо значение за експертизата на временната нетрудоспособност и терапия в извънболнична помощ, намалението е следното: за «Вътрешни болести» – от 12 на 1, за «Хирургия» – от 23 на 8. Което ще доведе до изключително затруднение при изпълнение на тези дейности и предпоставя невъзможност за формиране на общи ЛКК комисии в ЛЗ, и е в нарушение на редица действащи наредби и утвърдени стандарти на самото Министерство на здравеопазването.

А по специалностите «Инфекциозни болести», «Неврохирургия», «Детска хирургия», «Медицинска онкология», «Паразитология» и др. за нуждите на населението на област Хасково е предвиден 0 (нула) на брой специалисти, което определя пълната липса на възможност за извънболнична специализирана и консултативна дейност на територията на областта.

В потвърждение на тези изводи прилагаме предоставената ни от РЗОК – Хасково таблица за брой сключени договори по специалности към 30.10.2015г., показваща сериозното разминаване на броя сега със заложените по Методика цифри, като трябва да се отчита и факта, че не всички ЛЗ имат договор с РЗОК, така че разликата е още по-голяма.

Определянето на броя СИМП в Областната здравна карта под броя на активните, работещи към момента в областта, намираме за нарушение на законово гарантирани (вкл. и конституционни) принципи – нарушаване на свободния избор на пациента и на достъпността и то в сфера на значим обществен интерес, каквото по същество е здравето на населението, дискриминиране на лечебни заведения и дейности по региони.

Предлагаме, след Вашия анализ на получените данни, Комисията да разглежда и прецени необходимостта за всяка отделна специалност, съобразно реалностите към момента и нуждите на населението от областта.

За Болнична помощ – получаващият се минимален брой легла за активно лечение, преизчислени по Методиката, както и други /за дългосрочни грижи, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация/ се очертават като достатъчни при сравнение с наличните към момента по представените данни и вероятно ще бъдат достатъчни в по-краткосрочен план за нормално изпълнение на дейностите в досегашния им обем. Няма драстични несъответствия с осреднените показатели за бр. легла, но има диспропорции по отношение на тяхното разпределение по видове, нива медицински дейности и ресурсно обезпечаване. Предлагаме преразглеждане на разпределението на брой легла и на конкретните проценти по видове (интензивни/терапевтични/ хирургични/ педиатрични/АГ), съобразно реалностите за нашата област и съгласно декларираните от ЛЗ за БП намерения за промени в следващите месеци по отношение на допълнителни брой легла и/или промяна в нивата на компетентност на съществуващите такива, което в чл. 37а от ЗЛЗ се налага от обвързването на тези активности на ЛЗ за БП с Националната здравна карта.

В заключение: РЛК на БЛС - Хасково ще настоява за най-ефективно използване на наличните в региона лекари-специалисти и ще насърчи всички усилия на институциите – РЗИ, РЗОК, съсловни организации в системата на здравеопазването, общини, други професионални сдружения за гарантиране на оптимално разпределение на всички здравни ресурси в област Хасково. Областната здравна карта трябва да не бъде инструмент за рестрикции, а надежден показател за реалните нужди на населението от дадена област и възможностите за тяхното изпълнение при наличните човешки и финансови ресурси. Тя трябва да има възможност да бъде динамично променяна във времето, с оглед на новонастъпили обстоятелства и реалности, чрез своевременен диалог между всички заинтересовани страни.

   С уважение,

Д-р Николай Колев

Председател на УС на РЛК - Хасково