Становище на УС на РЛК-Хасково относто проект за Областна здравна карта

16-02-2016

 

 До Директор РЗИ – Хасково

До Областен управител – обл. Хасково

До управители на лечебни заведения

До членове на комисията за изработване на

Областна здравна карта

     До РК на БЛС

     До УС на БЛС

 

СТАНОВИЩЕ

на УС на РЛК – Хасково

 

  През м.ноември 2015г. бяха проведени поредица от заседания и обсъждания по повод създаване на Областна здравна карта за Хасковска област на базата на представена Методика на МЗ с определени параметри за изчисление.

  В публикувания сега вариант с недоумение откриваме съществени промени. Запазена е само сянката на болничната структура в региона, но вътре, по специалности, отклоненията, налаганите трансформации и несъответствия с параметрите на съществуващата към момента структура са значителни. Ясно е, че намалянето на нивото на компетентност предпоставя ограничаване на обема и сложността на разрешените за изпълнение медицински дейности в тези структури, а оттам и невъзможното им финансиране. Така само до края на настоящата година съществува реална опасност област Хасково да загуби голяма част от изградени и добре функциониращи структури от ЛЗ за болнична помощ.

  Считаме, че това е в разрез с така широко пропагандирана цел на НЗК да гарантира по-добро качество на болнична медицинска помощ на населението. По-добро качество медицинска услуга може да бъде оказвана само в добре кадрово и ресурсно окомплектовани болнични звена.

Съществуват и съществени промени в представените цифри и в системата на извънболнична медицинска помощ некорелиращи със сегашните реалности – принцип, стриктно спазван и приет с консенсус при изработването на проекта от областната комисия.

  Отхвърляме предложения вариант на НЗК като неаргументиран, подвеждащ в някои свои елементи и като цяло неосигуряващ рационално развитие на цялата система на здравеопазването при настоящото ниво на финансиране. Реализирането на този проект, без да се отчитат регионалните специфични възможности, неминуемо ще доведе до ограничаване на достъпа и възможностите за провеждане на адекватно и качествено лечение на населението на област Хасково.

  Областната здравна карта трябва да не бъде инструмент за рестрикции, а надежден показател за реалните нужди на населението от дадена област и възможностите за тяхното изпълнение при наличните човешки и финансови ресурси. Тя трябва да има възможност да бъде динамично променяна във времето, с оглед на новонастъпили обстоятелства и реалности, чрез своевременен и реален диалог между всички заинтересовани страни.

     УС на РЛК - Хасково предлага да се защити Проекта на Областна здравна карта на област Хасково, изработен и приет от Комисията за изработване на Областната здравна карта, назначена със Заповед № РД-02-219 / 26.10.2015г. на Министъра на здравеопазването. Проектът беше изработен и приет с консенсус през м.11-12.2015г.

Д-р Николай Колев

Председател на УС на РЛК - Хасково