УС НА БЛС СЧИТА СЪЗДАВАНЕТО НА НОВ СЛУЖЕБЕН ДОГОВОР ЗА НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО

17-03-2016

РЕШЕНИЕ
на УС на БЛС, взето на заседание на 16 март 2016 г.

1. Ръководството на БЛС счита предложението за решение на Надзора на НЗОК, с което де факто се създава нов служебен рамков договор, за напълно незаконосъобразно.

Освен че противоречи на основния принцип на договорното начало, то същото е в конкретно противоречие с § 44 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряване (обн. ДВ, бр. 48 от 2015 г.), според ал. 1 на който Националните рамкови договори, обемите и цените на медицинските и на денталните дейности, методиките за остойностяване и заплащане на медицинската помощ и решенията по чл. 54, ал. 8 и/или 9, които действат към момента на влизането в сила на този закон, се прилагат до приемането на нови национални рамкови договори.
      2. Буквалното тълкуване на чл. 54, ал. 9 от ЗЗО не дава основание НЗОК да замести НРД с решение. Същата алинея казва, че когато са налице промени в действащото законодателство, които налагат изменение или допълнение на съдържащите се в НРД ИЗИСКВАНИЯ по чл. 55, ал. 2, то само и единствено тези ИЗИСКВАНИЯ могат да бъдат определени с решение на Надзорния съвет на НЗОК. Законодателят не е предоставил и няма да предостави възможност на НЗОК сама да заменя НРД с еднолично решение, позовавайки се на изменения в нормативната рамка в общ план. Това би означавало, че всяка нова наредба или друг нормативен акт биха били основание за отмяна на който и да било рамков договор. Тук за прецизност следва да посочим, че с цел да запази договорното начало законодателят е предвидил и механизъм за актуализиране на НРД в чл. 53, ал. 2 от ЗЗО, а именно по реда на приемането му.
     3. Предлагаме следното решение в настоящата обстановка:
            1. Системата да работи според предвиденото в ЗЗО, а именно по настоящия ред, до приемането на нов рамков договор;
            2. С решение Надзорът на НЗОК да предвиди сключването на договори с нови изпълнители и евентуалното изменение на съществуващите договори /по отношение нови дейности и т.н/;
            3. След прецизиране на разпоредбата на чл. 45, ал. 2 от ЗЗО от страна на законодателя, основаната на нея наредба на МЗ да влезе в сила в рамките на следващия договорен период;