БЛС обжалва във ВАС „Служебния НРД”, приет от Надзорния съвет на НЗОК

26-04-2016

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

               Българският лекарски съюз внесе жалба във Върховния административен съд, с която иска  отмяната и спирането на действието на  „служебния” Национален рамков договор, приет под формата на Решение от Надзорния съвет на НЗОК на 29 март т.г.  Съсловната организация излага своите аргументи за незаконосъобразност, цитирайки поредица от членове и глави от документа. 

„Направеното изброяване е с цел да подчертаем, че посоченият акт на НС на НЗОК цели по един несъмнен и противоправен начин да замени НРДМД. По своята същност това е изземване на правомощията на единия договорен субект, а именно БЛС и грубо погазване на основополагащото договорно начало, изграждащо цялостната философията на ЗЗО и гарантиращо баланса на интереси в системата.” – се казва в жалбата,подписана от председателя на БЛС д-р В.Грозев.

Приложени са поредица от аргументи, в подкрепа на тезата, че  Надзорният съвет на каста е излязъл от законовата рамка, която му дава право да приеме отделни текстове, само в случаи, че през последната година има приети и влезли в сила нормативни актове, свързани с рамковия договор. „Акцентираме върху обстоятелството, че НС на НЗОК не разполага с правомощия за изменение на НРДМД…. Безспорно, колкото и парадоксално да звучи, е налице и едновременно нарушаване, и заобикаляне на закона  – се казва още в жалбата. 
 Искането на БЛС е не само за отмяна на въпросното Решение, но и за спиране на  неговото действие, поради това, че действието на подзаконовия административен акт би могло да причини значителни и трудно поправими вреди за изпълнителите на медицинска помощ и на още по-силно основание за здравно осигурените лица, както и с оглед  предотвратяване на осъществяването на незаконосъобразни действия, разпоредени със същия. „С изпълнение на обжалвания акт ще се причинят не само материални вреди на пациентите, които биха могли да бъдат компенсирани по някакъв начин в последствие след отмяната на акта, но и нематериални – затруднен достъп до БЛЗ.” – завършва жалбата на БЛС. Тя е депозирана в съда още на 13 април т.г.

ЦЯЛАТА ЖАЛБА МОЖЕТЕ ДА  ВИДИТЕ НА САЙТА НА БЛС.