СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ПРЕД БЛС за периода 2016-2018 година

22-06-2016

    БЛС, като съсловна организация на българските лекари пряко свързани с развитието на здравеопазването, представляващо неделима част от националната сигурност на Р България, си поставя стратегическата цел: осигуряване на качествено, високо технологично, иновативно медицинско обслужване на населението в съответствие с международните стандарти и постигане на заслужено обществено и финансово признание дейността на българския лекар. За реализиране на Целта е анализирана задълбочено системата, потенциала на съсловната организация и са разработени основните направления за реализацията им в периода 2016 г. – 2018 г.

 

  1. ОРГАНИЗАЦИОННО-СЪСЛОВНИ ЗАДАЧИ

1.Укрепване на регионалните структури чрез създаване на открити и преки взаимоотношения с всички вътрешносъсловни организации в БЛС.

1.1.Издигане ролята и мястото на БЛС, като единствен обединител и защитник на правата на всеки български лекар.

1.2.Провеждане на политика на БЛС като медиатор на интересите на различните лекарски общности, сдружения и обединения.

2.Възстановяване на пряка връзка с всеки лекар чрез:

2.1.Създаване на възможност чрез Националния регистър на лекарите в Р България за обмен на информация.

2.2.Издаване на ежеседмичен електронен бюлетин с актуална информация, касаеще пряко работата на всеки български лекар.

2.3.Изграждане на близки контакти със сходни съсловни организации (БЗС,БФС,БАПЗГ) с цел реализиране на съвместни проекти в областта на здравеопазването.

3.Работа по организирането, координирането, провеждането и регистрирането на продължаващото медицинско обучение на лекарите чрез Акредитационния съвет при БЛС;

3.1.Организиране на конференции, кръгли маси, работни срещи.

3.2.Участие на наши представители в междунарадни форуми и изяви с чуждестранните ни партньори.

3.3.Регистър на лекари преминали обучение по правни въпроси за съдебно медецинска експертиза, обучение на медиатори.

4.Правна защитата в рамките на своите правомощия на лекарите пред държавни и общински органи, ръководства на лечебни заведения , физически и юридически лица.

4.1.Среща с адвокатски дружества, съдии и прокурори работещи в тази област и предоставяне на консултантска помощ на наши членове.

4.2.Съвместно разработване със застрахователи на застрахователни продукти с цел по-добра защита на лекарите при упражняване на дейноста им.

4.3.Предприемане действия по нормативно регламентиране на минимална цена на преглед.

4.4.Обучение на извънсъдебни медиатори за решаване на спорове в областта на здрвеопазването.

4.5.Правно обучение на лекарите съдебни експерти участващи в съдебни експертизи.

5.Работа по остойностяване на лекарския труд и създаване на Правила за добра медицинска практика.

5.1.Определяне на стойността на медицинската дейност еквивалент.

5.2.Определяне на съотносимата тежест и сложност на всяка една медицинска дейност, спрямо избраната дейност за еквивалент.

5.3.Приемане на Наредба на Министъра на здравеопазването свързана с реализацията на т.1.2.

5.4.Определяне на необходимия финансов ресурс за здравноосигурителни плащания на база определените чрез остойностеният еквивалент медицински дейности.

5.5.Разработване на Правила за добра медицинска практика по специалности.

  1. ДОРАЗВИВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО С ЦЕЛ ТО ДА ОТГОВОРИ АДЕКВАТНО НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАР.

1.Промяна на основополагащите закони в областта на здравеопазването: Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за здравното осигуряване.

1.1. в Закона за здравето - да се разпишат правата и отговорностите на Министерството на здравеопазването, НЗОК, БЛС при създаването и промяната на нормативните и поднормативните актове регулиращи областта на здравеопазването.- да се озакони ролята и мястото на лекарските бордове.

1.2. в Закона за лечебните заведения - да се разпишат ясно всички процедури по регистрирането/даването на разрешения за дейност на нови ЛЗ или разширяване на дейността на съществуващи такива.

1.3. в Закона за здравното осигуряване - да се възстанови раздела за доброволното/допълнително здравно осигуряване/застраховане с което да се даде възможност за определяне на медицински дейности, който могат да формират пакет от зравни дейности, които да се финансират от втори стълб на здравното осигуряване/застраховане.

1.4. по законодателен път да се търси решение на проблемите свързани със

здравеопазването (размера на здравната вноска; потребителската такса за деца, пациенти с ТЕЛК, пенсионери, социално слаби и т.н). Да се намери законодателен път за даване на възможност на БЛС и други заинтересовани институции и организации да участват в разработване и защита на бюджета на НЗОК и Министерството на труда и социалните грижи в частта му.

 

III.АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И АКТИВНО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА НА ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗИ СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТИТЕ ЗА БЮДЖЕТИ НА НЗОК, МЗ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ОРГАНИ.

1.1.Разработване на проект за бюджет на НЗОК в часта му за закупуване на медицински дейности, и активното му налагане сред обществеността и парламентарно представените политически партии.

1.2.Разработване на примерен проект за бюджет на медицински дейности, нефинансирани от НЗОК-СТМ, Медицински експертизи/ТЕЛК и т.н.

1.3.Работа за привеждане на разходите за ПИМП и СИМП в съответствие със средноевропейските, което е в унисон и с предписанията на Световната банка в нейния мониторингов доклад за състоянието на здравеопазването в Р България –(по 12% за ПИМП и СИМП от общите разходи за здравноосигурителни плащания, като първа стъпка)

1.4.Реално изнасяне на медицински дейности за изпълнение в ЛЗ за извънболнична медицинска дейност – Амбулаторни процедури.

IV.АКТИВНА МЕДИЙНА ПОЛИТИКА ЗА ДАВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ НА ВИЖДАНИЯТА НА БЛС ПО ВСЯКА ЕДНА ОТ НАБЕЛЯЗАНИТЕ ЦЕЛИ.

1.1.Организиране и/или участие в конференции, кръгли маси, работни срещи, пресконференции.

1.2.Публикации в български и чуждестранни списания и вестници.

1.3.Участие на наши представители в междунарадни форуми и изяви с чуждестранните ни партньори.

1.4.Участие в европейски проекти.

1.5.Проучване възможността за сключване договор с PR агенция.

1.6.Провеждане на социологическо проучване „За ролята и мястото на БЛС”.