Общо отчетно-изборно събрание на РК на БЛС - Хасково : 19-ти април, хотел "Европа", 13,30ч.

14-03-2017

До членове на РК на БЛС – Хасково

До ЛЗ, област Хасково

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

          Уведомявам ви, че на 19-04-2017г. в конферентната зала на парк-хотел „Европа” (парк Кенана) от 13,30ч. ще се проведе Общо отчетно-изборно събрание на Районна лекарска колегия – Хасково с дневен ред:

  1. Отчет на Председателя;
  2. Финансов отчет за 2016г.;
  3. Избор на Председател и Управителен съвет на РЛК-Хасково;
  4. Избор на председатели и членове за Комисия по професионална етика (КПЕ) и за Контролна комисия (КК);
  5. Избор на делегати за Събор на БЛС;
  6. Промяна в Устава на РЛК-Хасково в съответствие с Устава на БЛС; Промяна в размера на членския внос за някои категории лекари;
  7. Разни;

На проведен УС на РЛК-Хасково на 10.03.2017г. бе взето решение,  ако има промяна в списъка на избраните делегати, представляващи лечебното ви заведение, групова практика или дружество, да уведомите за избора си с нов протокол. Нормата на  представителство е един делегат на десет лекари, редовни членове на РЛК – Хасково.

С оглед спазване на заложените в Устава на БЛС срокове за уведомление на делегатите при свикване на Общо събрание, това трябва да стане до 04.04.2017г

Моля при избора на делегатите за ОС да се включват лекари, имащи възможност и желание  да присъстват на свикваните средно два пъти в годината Общи събрания на РЛК - Хасково.

ВАЖНО! - За лекарите на индивидуални практики за СИМП, МДЛ и  лечебни заведения с по-малък брой лекари, желаещи да  имат представителство в Общото събрание  – моля да се свържат с офиса на РЛК-Хасково!

При промяна на подадените към момента делегати, моля изпратете Протокол за избора на делегатите /имена, телефон за връзка, e-mail/   на адрес:

Районна лекарска колегия-Хасково

Хасково 6300,  бул. “България” 150,  ет.5,  офис 503, тел: 0884 34 97 97;

или на e-mail: rlk_hs@abv.bg       

                                                                                               С уважение:  д-р Николай Колев

     Председател на УС на РЛК -Хасково