Протокол за избор от Общо отчетно-изборно събрание на РК на БЛС - Хасково

24-04-2017

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от

П Р О Т О К О Л

на

Общо отчетно-изборно събрание на Районна лекарска колегия – Хасково,

проведено на 19-ти април 2017г.

   Заседанието на ОС на РЛК - Хасково е свикано на основание чл.23, ал.2 от Устава на БЛС във връзка с Устава на РЛК - Хасково и в съответствие с чл.20, ал.2 от Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛДДМ).

  При изпълнение на изискванията на чл.22 от ЗСОЛДДМ, чл.25 от Устава на БЛС и на чл.6, ал.1 от Устава на РЛК - Хасково за кворум, Общото събрание на Районната колегия  е легитимно и законно проведено.

  По силата на чл.21, ал.1, т.3 от ЗСОЛДДМ и на чл.24, ал.1, т.3 от Устава на БЛС, Общото събрание на РЛК - Хасково  избра Управителен съвет  на РЛК – Хасково :

Членове :

 1. д-р Веселин Георгиев Карагеоргиев;
 2. д-р Елисавета Стефанова Иванова;
 3. д-р Лиляна Михайлова Минкова;
 4. д-р Николай Иванов Николов;

 

  УС на РЛК - Хасково отговаря на изискванията на Устава на БЛС, на Устава на РЛК - Хасково  и на ЗСОЛДДМ за заемане на длъжностите.

* * *

За делегати на Събор на БЛС, с мандат 2017г.-2020г., са избрани: 

 1. д-р Николай Динков Колев;
 2. д-р Славея Димитрова Панкина;
 3. д-р Елена Генева Петрова;
 4. д-р Веселин Георгиев Карагеоргиев;
 5. д-р Елисавета Стефанова Иванова;
 6. д-р Лиляна Михайлова Минкова;
 7. д-р Николай Иванов Николов;
 8. д-р Иван Марков Пенев;
 9. д-р Бончо Райчев Димов;

 и резервни делегати:

 1. д-р Владимир Христов Гончев;
 2. д-р Валя Стоилова Иванова;
 3. д-р Митко Иванов Първанов;
 4. д-р Стойчо Димчев Караджов;
 5. д-р Георги Милев Янев;
 6. д-р Георги Димитров Христов;

 

                           Председател на УС на РЛК - Хасково    ……………………….

                                                                                  /д-р Николай Колев /