Методика за заплащане от НЗОК (за периода на извънредно положение)

07-04-2020

МЕТОДИКА

за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Заплащане за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка се извършва за месеците, през които на територията на страната със заповед на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки.
 2. Размерът на сумите, изплащани на изпълнителите на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка се определя от НЗОК ежемесечно за всеки изпълнител на медицинска и/или дентална помощ и МДД, сключил договор с НЗОК по реда на НРД за медицинските дейности 2020 – 2022 г. и/или НРД за денталните дейности 2020-2022, който изрично не е заявил, че не желае да получава суми за неблагоприятни условия на работа.
 3. Размерът на месечните суми за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка се определя както следва:
 1. Структурата и съдържанието на месечните справки, сроковете за тяхното изпращане и сроковете за подаване на заявките за изплащане на месечни суми за неблагоприятни условия на работа се определят с решение на Надзорния съвет на НЗОК.
 2. При изразходване на получените средства по реда на тази методика, ръководителите на лечебни заведения - изпълнители на медицинска и дентална помощ са длъжни при формирането на разходите за персонал да отчитат действително отработените дни в месеца, за който са получени средствата.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ПО ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 1. Методика за определяне на размера на сумите за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка на изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) :
  • Право на заплащане за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка има изпълнител на първична извънболнична медицинска помощ в случай, че стойността на отчетената  дейност за съответния месец за 2020 г. е по-малка от 85% от базисната стойност за дейност за 2020 г.
  • Базисната стойност за дейността за 2020 г. е равна на стойността на отчетената дейност от изпълнителя на ПИМП за месец януари 2020 г.
  • В случай, че даден изпълнител на ПИМП не е осъществявал дейност през месец януари 2020 г., базисната стойност за дейността за 2020 г. се определя като средноаритметична от стойността на дейността му за периода февруари – март 2020 г.
  • Конкретният размер на сумата за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка за даден месец за всеки изпълнител на първична извънболнична медицинска помощ е в размер на разликата между 85% от базисната стойност на дейността за 2020 г. и стойността на отчетената дейност за съответния месец на 2020 г.;
  • РЗОК определя размера на сумата за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка за всеки изпълнител на ПИМП. РЗОК не определя сума за неблагоприятни условия на работа за ИМП, които са посочили, че не желаят да получават такива суми.
  • Общият размер на средствата за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявена епидемична обстановка и разпределението им по РЗОК се утвърждават от НС на НЗОК.
  • Изплатените средства за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка по реда на тази методика на изпълнители на ПИМП се разпределят в рамките на утвърдените параметри по ЗБНЗОК за 2020 г. за съответния вид дейност.

 

БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 

 1. Методика за определяне на размера на сумите за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка на изпълнителите на болнична медицинска помощ:
  • Право на заплащане за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка има ИМП само в случай, че в конкретния месец на 2020 г. стойността на отчетената дейност по КП, КПр и АПр е по-малка от 85% от средномесечната стойност за дейността на ИМП за 2020 г.
  • Средномесечната стойност за дейността за 2020 г. се формира от средната стойност на изплатените средства през месеците януари, февруари и март 2020 г. за работа по КП, КПр и АПр и определените стойности за дейност по КП, КПр и АПр по реда на правилата по чл. 4, ал. 4 ЗБНЗОК за 2020 г. за месеците април – декември 2020 г.
  • При определяне на средномесечната стойност за дейността за 2020 г. се вземат предвид и дейностите по Приложение № 1 към Правилата по чл. 4, ал. 4 ЗБНЗОК, приети от НС на НЗОК.
  • Конкретният размер на заплащането за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка за всеки изпълнител се определя в размер на разликата между 85% от средномесечната стойност на дейността за 2020 г. и стойността на отчетената дейност за съответния месец на 2020 г.;
  • Месечната сума за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка не може да надвишава разликата между определената по реда на чл. 4, ал. 4 от ЗБНЗОК стойност за болнична помощ на ИМП за съответния месец и стойността на отчетената дейност за същия месец.
  • Конкретният размер на месечната сума за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка на ИМП се определя въз основа на данните от месечните файлове за извършената дейност за месеца. Окончателният размер на сумата за заплащане за неблагоприятни условия на работа за всеки изпълнител на медицинска помощ за месеца се определя от НЗОК и утвърждава от Надзорният съвет на НЗОК;
  • Сума за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка не се утвърждава за лечебни заведения, които са заявили, че не желаят да получават такова заплащане.
  • Изплатените средства за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка се включват при отчитане на изпълнението на годишните стойности за болнична медицинска помощ, разпределени по месеци съгласно правилата по чл. 4, ал. 4 от ЗБНЗОК 2020 и участват при прилагането на механизма за гарантиране предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ, договорен с НРД МД 2020 – 2022.
  • Всеки изпълнител на болнична медицинска помощ, получил заплащане за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка, представя в РЗОК справка за разходите по икономически елементи във формат, утвърден от НС на НЗОК.
  • Справката по предходната точка се представя в срок до 20-то число на месеца, следващ месеца, за който се извършва плащане за неблагоприятни условия на работа.
  • След отпадане на основанието за изплащане на суми съгласно тази методика, стойността на отчетените дейности, превишаваща определената в Приложение № 2 към индивидуалните договори стойност за конкретен месец, се компенсира с размера на вече изплатените на лечебното заведение средства за работа при неблагоприятни условия на работа. Компенсирането по предходната точка се извършва преди прилагането на механизма за гарантиране предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за здравноосигурителни плащания за БМП.
  • Изпълнител на болнична медицинска помощ, който за съответен месец е реализирал разходи за дейността, превишаващи 85% от определената по реда на тази методика средномесечна стойност на дейността за 2020 г., има право с мотивирано искане чрез директора на РЗОК до управителя на НЗОК да заяви увеличение на сумата за неблагоприятни условия на работа за месеца.
  • Право на увеличение на сумата за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка имат лечебни заведения, които оказват спешна медицинска помощ чрез разкрито спешно отделение и работят в изпълнение на договор с НЗОК по КПр 3 и КПр 4.
  • С увеличението на сумата за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка по предходната точка не може да се превишава размера на действителните разходи на лечебното заведение, както и определените по реда на чл. 4, ал. 4 средства за болнична медицинска помощ за конкретния месец.
  • НС на НЗОК след запознаване с представените мотиви от лечебното заведение може да разреши увеличение на средствата за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка за конкретния месец.
  • Изплатените средства за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка по реда на тази методика на изпълнители на болнична помощ се разпределят в рамките на утвърдените параметри на ЗБНЗОК за 2020 г. за съответния вид дейност.

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (СИМП) И МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ (МДД)

 

 1. Методика за определяне на размера на сумите за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка на изпълнителите на специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) и медико-диагностични дейности (МДД):
  • Право на заплащане за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка има изпълнител на СИМП и/или МДД в случай, че стойността на отчетената дейност за съответния месец за 2020 г. е по-малка от 85% от базисната стойност за дейност за 2020 г.
  • Базисната стойност за дейността за 2020 г. е равна на стойността на отчетената дейност от изпълнителя на СИМП и/или МДД за месец януари 2020 г.
  • В случай, че даден изпълнител на СИМП и/или МДД не е осъществявал дейност през месец януари 2020 г., базисната стойност за дейността за 2020 г. се определя като средноаритметична от стойността на дейността му за периода февруари – март 2020 г.
  • Конкретният размер на сумата за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка за даден месец за всеки изпълнител на СИМП и/или МДД е в размер на разликата между 85% от базисната стойност на дейността за 2020 г. и стойността на отчетената дейност за съответния месец на 2020 г.;
  • РЗОК определя размера на сумата за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка за всеки изпълнител на СИМП и/или МДД. РЗОК не определя сума за неблагоприятни условия на работа за ИМП, които са посочили, че не желаят да получават такива суми.
  • Общият размер на средствата за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка и разпределението им по РЗОК се утвърждават от НС на НЗОК.
  • Изплатените средства за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка по реда на тази методика на изпълнители на СИМП и МДД се разпределят в рамките на утвърдените параметри по ЗБНЗОК за 2020 г. за съответния вид дейност.

   ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

    

   1. Методика за определяне на размера на сумите за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка на изпълнителите на дентална помощ:
    • Право на заплащане за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка има изпълнител на дентална помощ в случай, че стойността на отчетената дейност за съответния месец за 2020 г. е по-малка от 85% от базисната стойност за дейност за 2020 г.
    • Базисната стойност за дейността за 2020 г. е равна на стойността на отчетената дейност от изпълнителя на дентална помощ за месец януари 2020 г.
    • В случай, че даден изпълнител на дентална помощ не е осъществявал дейност през месец януари 2020 г., базисната стойност за дейността за 2020 г. се определя като средноаритметична от стойността на дейността му за периода февруари – март 2020 г.
    • Конкретният размер на сумата за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка за даден месец за всеки изпълнител на дентална помощ е в размер на разликата между 85% от базисната стойност на дейността за 2020 г. и стойността на отчетената дейност за съответния месец на 2020 г.;
    • РЗОК определя размера на сумата за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка за всеки изпълнител на дентална помощ. РЗОК не определя сума за неблагоприятни условия на работа за ИДП, които са посочили, че не желаят да получават такива суми.
    • Общият размер на средствата за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка, свързани с обявена епидемична обстановка и разпределението им по РЗОК се утвърждават от НС на НЗОК.
    • Изплатените средства за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка по реда на тази методика на изпълнители на дентална помощ се разпределят в рамките на утвърдените параметри по ЗБНЗОК за 2020 г. за съответния вид дейност.
   Средствата, определени по реда на тази методика се включват в стойността на дейността на ИМП за съответния месец и се изплащат в сроковете на НРД МД 2020-2022 г. и НРД ДД 2020 – 2022 г., с изключение на увеличения размер на сумата за неблагоприятни условия на работа, която се изплаща в сроковете за следващ отчетен период