Д Е К Л А Р А Ц И Я

11-11-2015

 В ПОДКРЕПА НА ЛЕКАРИТЕ, РАБОТЕЩИ В ТЕЛК

            УС на БЛС остро се противопоставя на спорните и недостатъчно обмислени нормативни правила, регламентирани в чл.110 от КСО. Тези текстове дават възможност на контролните органи на Националния осигурителен институт да налагат персонални санкции на лекарите, работещи в ТЕЛК и НЕЛК, за актове на медицинската експертиза, които са отменени, поради нарушаване на нормативните разпоредби при издаването им.

        Категорично заявяваме, че медицинската експертиза е специфична и строго лична експертна преценка на всеки лекар и зависи от неговата квалификация, опит, професионални умения, както и от динамиката на заболяването на пациентите. Компетентността на този вид експертиза е изрично уредена в Наредба за експертизата на трудоспособността и не е правомерно да бъде отменяна с експертно заключение от експертиза в съдебно производство, тъй като се обезпредметява специалната й функция. Отделно от това разпоредбата застрашава също интересите на освидетелстваните лица, тъй като експертният орган, под страх от финансова отговорност, би се стремил да редуцира степента на увреждането в своето заключение.  

          Освен всичко трябва да добавим, че специалистите в ТЕЛК и НЕЛК се явяват и лица по трудово правоотношение, които евентуално следва да носят само ограничена имуществена отговорност по Кодекса на труда.

          Незаконосъобразното прилагане на чл.110 от КСО ще доведе до страх от вземане на експертни медицински решения, до масово напускане на лекарите от структурите на ТЕЛК, както и до напрежение в системата и противопоставяне на лекари срещу пациенти и лекари от ТЕЛК срещу лекари от НЕЛК. Всичко това ще влоши качеството на медицинската експертиза и ще взриви и без това затруднената дейност на трудово-експертните лекарски комисии.

          БЛС настоява да бъде инициирана нормативна промяна на текстовете, регламентиращи налагането на санкции. БЛС за пореден път настоява да бъде включен чрез своите експерти в работната група на МЗ и МТСП за изготвяне на практически работещи предложения за нормативни промени, касаещи структурираненето, а от оттам и цялостната работа на органите на медицинската експертиза.

 

УС НА БЛС