Устав на РЛК Хасково

2021

У С Т А В
НА
РАЙОННА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ – ХАСКОВО

/Настоящият Устав е приет от Общото събрание на РЛК – Хасково, проведено на 02.03.1999г.
в гр. Хасково, променен и допълнен на Общи събрания от 13-02-2001г., 15-12-2004г,
26-03-2014г.; 23-06-2021г./

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ Районна лекарска колегия – Хасково е юридическо лице.

/2/ Седалището на Районна лекарска колегия и общините, които обхваща са посочени в приложението на ЗСОЛЛДМ.

/3/ Районна лекарска колегия – Хасково се състои от вписаните в регистъра ѝ лекари.

ІІ. СДРУЖАВАНЕ

Чл. 2. /1/ Членовете на Районна лекарска колегия могат да се организират в дружества.

/2/ Дружеството е основна структурна единица на районната колегия и се учредява от най-малко 10 лекари – по месторабота, местоживеене, на териториален, тясно професионален или друг признак.

/3/ (изм. 23-06-2021г.) Дружествата, в зависимост от числеността си, избират ръководство или координатори и организират своята работа съгласно правилник съобразен с настоящия Устав.

/4/ изм. 23-06-2021г.) Дружествата, изградени на териториален принцип се включват в Районната лекарска колегия, като представят за одобрение правилника си, съобщят избраното ръководство и приложат списък на членовете си, който актуализират веднъж годишно.

/5/ (отм.26-03-2014г.)

ІІІ. ОРГАНИ НА Р Л К – ХАСКОВО

Чл. 3. Органи на Районна лекарска колегия – Хасково са:

1. Общо събрание на лекарите;

2. Управителен съвет на Районната лекарска колегия;

3. Контролна комисия на Районната лекарска колегия;

4. Комисия по професионална етика на Районната лекарска колегия;

Чл. 4. /1/ Общото събрание на Районната лекарска колегия се формира на делегатски принцип, при норма на представителство един делегат на десет члена, избрани от дружествата на територията на Районната лекарска колегия. Поканата за свикване на Общо събрание се изпраща в писмен вид до делегатите и до председателите на дружества в 15-дневен срок преди датата на заседанието, чрез писмено уведомление, изпратено чрез електронна поща. Същата се публикува и на официалната интернет страница на РЛК – Хасково в същия срок преди датата на заседанието (изм. и доп. 23-06-2021г.).

/2/ (нова- ОС/15.12.2004г.) Дружествата на територията на Районната лекарска колегия избират един редовен и един резервен делегат при условията на ал.1. В случай, че редовният делегат е възпрепиятстван да присъства на Общо събрание на Районната лекарска колегия, същият е длъжен да уведоми резервния делегат, който по право заема неговото място на Общо събрание.

/3/ (нова- ОС/15.12.2004г.) В случай, че редовен делегат не присъства на две последователни общи събрания или на три непоследователни общи събрания в рамките на мандата си, УС на РЛК със свое решение прекратява правомощията му и уведомява съответното дружество за избор на нов редовен делегат.

/4/ Общото събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно и на извънредни заседания.

/5/ Мандатът на Управителния съвет (УС) на РЛК – Хасково, Контролната комисия (КК), Комисията по професионална етика (КПЕ) и делегатите на общото събрание е тригодишен.

Чл. 5. /1/ Общото събрание на Районна лекарска колегия – Хасково:

1. Приема Устава и правилници за работата на органите на районната колегия. Заверено копие от Устава и Протокол от проведеното Общо събрание се изпраща в 15-дневен срок от провеждането му на УС на БЛС (изм. и доп. 23-06-2021г.).;

2. Приема отчет по изпълнението на бюджета за изтеклата година и бюджета за следващата година на районната колегия, както и щата на секретариата (изм. и доп. 23-06-2021г.).;

3. Избира и освобождава председателите и членовете на УС, КК и КПЕ и определя мандата им в рамките до 3 години.

4. Избира делегати за Събора на БЛС;

5. Приема отчетите за дейността на органите по т.3. на РЛК – Хасково и взема решения по тях;

6. Приема правилата за набиране и разходване на средствата на районнната колегия;

7. Взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на районната колегия, съгласно действащите в страната закони и подзаконови разпоредби, устава на БЛС и настоящия Устав;

/2/ Уставът на Районна лекарска колегия - Хасково не може да противоречи на Устава на БЛС.

/3/ (нова, 26-03-2014г., изм. и доп. 23-06-2021г.) Мандатът на органите, избрани на районно ниво не може да надвишава по продължителност и като брой мандати, този на централните органи на БЛС.

/4/ (нова, 26-03-2014г.) Редовните отчетно-изборни събрания на РК на БЛС се провеждат до два месеца преди редовен Събор.

Чл. 6. /1/ (изм. и доп. 23-06-2021г.) Общото събрание на Районна лекарска колегия – Хасково се счита за законно проведено при присъствие на две трети от избраните делегати. При липса на кворум заседанието се отлага за един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на Общото събрание. Ако се явят по-малко от половината делегати, същото се отлага и се свиква от Управителният съвет на РК на БЛС, но не по-късно от 15 дни, считано от първоначално определената дата.

/2/ (изм. и доп. 26-03-2014г., 23-06-2021г) Уставът се приема с квалифицирано мнозинство от две трети, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите.

/3/. (нова, 26-03-2014г.) В срок от 15 дни от провеждането му секретарят на РК на БЛС изготвя и изпраща на УС на БЛС протокол от проведеното събрание, включващ броя на присъствалите делегати, избраните ръководни органи на РК на БЛС и получените за тях гласове, както и списък на избраните делегати и резервни такива за Събора на БЛС, подредени по броя на получените гласове. В същия срок Председателят на УС на РЛК изпраща на УС на БЛС заверено копие от устава на районната колегия.

Чл. 7. /1/ (изм. и доп. 23-06-2021г.)Управителният съвет на Районна лекарска колегия – Хасково се състои от - председател, заместник председател, секретар и четирима членове. Броят на заместник-председателите, членовете, както и правилата за работа и вземане на решения се определят в уставите.

/2/ Управителният съвет на Районна лекарска колегия – Хасково се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца и на извънредни заседания.

/3/ Мандатът на членовете на Управителният съвет на Районна лекарска колегия – Хасково е тригодишен.

/4/ (отм. 26-03-2014г.)

/5/ Заседанията на Управителният съвет на Районна лекарска колегия – Хасково се считат за законно проведени и могат да вземат решения при присъствие на 50%+1 членове.

Чл. 8. Управителният съвет на Районна лекарска колегия – Хасково:

1. Ръководи работата на колегията в съответствие с решенията на Общото събрание, уставите и законите;

2. (изм. и доп. 23-06-2021г.) Организира и води регистъра на районната колегия и уведомява в реално време централния регистър за настъпили промени;;

3. Осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;

4. (доп. 23-06-2021г.) Изпраща списък на членовете си на УС на БЛС като постоянно го актуализира с настъпилите промени;

5. Изготвя проектобюджет и управлява имуществата на колегията;

6. Свиква Общо събрание на колегията;

7. Грижи се за защита на професионалните права и достойнството на членовете на колегията;

8. (изм. и доп. 23-06-2021г.) Вписва в регистъра на колегията данните, посочени в чл.36, ал. 1 от Устава на БЛС;

9. Подпомага работата на дружествата в района и осъществява координация между тях и централните органи на БЛС;

10. Следи за редовното събиране на членския внос и отговаря за точността на отчисленията към органите на национално ниво;

11. (отм. 26-03-2014г.)

12. Подпомага своите членове и техните семейства в случай на нужда;

13. Създава условия на членовете за ползване необходимата им експертна помощ при спорове, свързани с упражняването на професията и при неправомерен отказ на РЗОК да сключи договор с тях;

14. Осъществява други функции, възложени му от Общото събрание;

15. Изпълнява стриктно задълженията си по този Устав (на БЛС) за отчисляване на сумите, дължими от събрания членски внос към УС на БЛС;

Чл. 9. (изм. и доп. 26-03-2014г., 23-06-2021г) /1/ Председателят на УС на РЛК – Хасково организира и ръководи работата му, представлява колегията и е представител на Управителния съвет на БЛС за район Хасково. Отговаря като материално лице за отчисленията от членски внос към централата на БЛС при наличие на средства в районната колегия. Издава наказателни постановления по реда и условията на чл.37 - чл.41 от ЗСОЛЛДМ.

/2/ Заместник председателя/ите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие.

/3/ Секретарят:

1. Ръководи дейността по непосредственото изпълнение на решенията на Управителния съвет;

2. Организира и осигурява технически и административно цялостната дейност на Управителния съвет.

Чл. 10. /1/ Контролната комисия на РЛК – Хасково се състои от председател и членове.

/2/ Членовете на Контролната комисия на РЛК – Хасково са пет. Един председател и четирима членове.

/3/ Контролната комисия заседава при присъствие на 2/3 от състава си и взима решения с 50%+1 гласа.

Чл. 11. /1/ Контролната комисия към РЛК – Хасково:

1. Контролира законосъобразността и уставосъобразността на взетите от Управителния съвет решения и тяхното изпълнение;

2. Представя пред общото събрание на РЛК – Хасково отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на Управителния съвет на колегията;

3. (изм. и доп. 23-06-2021г.) При констатирани нарушения на закона, уставите или решенията на Общото събрание, в двуседмичен срок изготвя доклад, който внася в УС на БЛС или свиква Общо събрание на РЛК – Хасково;

4. (изм. и доп. 26-03-2014г., 23-06-2021г) Контролира събирането и разходването на членския внос, и отчисленията от членски внос към УС на БЛС, както и всички други финансови постъпления и разходи на РК на БЛС. Свиква Общо събрание в случаите по чл. 27, ал.1, т. 3 от ЗСОЛЛДМ и в случай, че същото не е свикано на редовно заседание веднъж годишно, съгл. чл. 23, ал. 2 от устава на БЛС.

5. (нова 23-06-2021г.) Изработва и приема правилник за дейността си, който се утвърждава от Общото събрание на РЛК – Хасково;

/2/ Председателят и членовете на комисията могат да присъстват на заседанията на УС на РЛК – Хасково.

Чл. 12. /1/ Комисията по професионална етика (КПЕ) на РЛК – Хасково се състои от председател и четирима членове.

/2/ Комисията по ал.1 се ръководи в работата си от устава на районната колегия, правилник за дейността и Кодекс на професионалната етика на БЛС.

/3/ Комисията по професионална етика има следните правомощия:

1. Следи за спазване на професионално-медицинските, морално-етичните и деонтологичните въпроси, свързани с упражняването на професията.

2. (изм. и доп. 26-03-2014г.) Разглежда жалби по въпросите, посочени в т.1. В случаи на значими затруднения при вземането на решения, Комисията прави мотивирано искане за методическа помощ към Комисията по професионална етика към БЛС.

3. Осъществява други функции, възложени от Общото събрание на РЛК – Хасково;

4. Издава актове за установени нарушения и препоръки за отстраняването им.

/4/ Заседанията на КПЕ към РЛК – Хасково се считат за законно проведени при присъствие на всички членове.

/5/ КПЕ към РЛК – Хасково взема решения с консенсус.

Чл. 13. /1/ Редовните заседания на Общото събрание на РЛК – Хасково и на нейния управителен съвет са са открити за членовете на БЛС.

/2/ Заседанията на комисиите по чл.3, т.3 и т.4 са закрити.

Чл. 14. /1/ Председателите, секретарите, заместник председателите, членовете на Управителния съвет, председателите и членовете на Контролната комисия и Комисията по професионална етика се избират по реда на чл. 17, ал.1 до ал.3 от Устава на БЛС.

/2/ Предсрочното прекратяване на мандата им се извършва по реда на чл. 18 от Устава на БЛС.

/3/ Едно лице не може да бъде избирано в ръководен орган на един и същи пост повече от два последователни мандата.

ІV. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Раздел първи
ЧЛЕНСТВО

Чл. 15. /1/ Членстовото в БЛС възниква с вписването в регистъра на РЛК – Хасково.

/2/ (доп. 23-06-2021г.) Вписването се извършва след подаване на заявление от лекаря, в което се посочват трите имена, ЕГН, месторождение, гражданство, адрес по местоживеене и месторабота, актуален телефон и адрес на електронна поща.

/3/ Към заявлението за вписване се прилагат:

1. (изм. и доп. 23-06-2021г.) Диплома за завършено висше образование или академична справка от медицински университет (факултет), с която се извършва вписване в Националния регистър със статут на времене член, със срок до 4 месеца;

2. (изм. и доп. 26-03-2014г., ) Диплома за специалност или за научна степен и звание, удостоверение за придобита квалификация по ПМО при наличие на такава;

3. Документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето;

4. При подновяване на членство – извлечение от регистъра за наложени наказания и документ за липса на задължения към съответната РК на БЛС, в която лицето е членувало;

5. (изм. и доп. 26-03-2014г.) За чужди граждани – се прилага чл.34, ал.4, 5, 6 от Устава на БЛС.

6. Свидетелство за съдимост;

/4/. (изм. и доп. 26-03-2014г.) Лекар, практикуващ постоянно на територията на повече от една районна лекарска колегия подава заявление за вписване и членува в колегия по свой избор, като уведомява за наличието и на друга месторабота. В този случай лекарят подава лично в районните колегии, които са следващо място на работа, уведомление за работа на територия на съответната районна колегия, придружено от документите по ал.3, т.1-5, както и служебна бележка, че е уведомена районната колугия, където членува, че лекарят ще работи на територията на друга районна колегия.

/5/ (изм. и доп. 26-03-2014г.) При промяна на местоработата от района на една колегия в друга, без членството да е прекъсвало, информацията по регистъра се прехвърля служебно въз основа на заявление на лицето до регионалната колегия по новата месторабота.

/6/ (изм. и доп. 26-03-2014г.) Работодател, член на БЛС, преди да наеме на работа лекар, следва да изиска представяне на документи от съответната районна колегия на БЛС, като в противен случай носи отговорност по смисъла на КПЕ на лекарите. Лекар, упражняващ професията си в Районнна колегия на БЛС, в която не членува и не е уведомил съответната РК на БЛС, подлежи на наказание по реда но ЗСОЛЛДМ. Наказанието се налага от председателя на УС на РК на основание акт за административно нарушение, съставен от районната комисия по професионална етика, в която лекарят членува и по сигнал на районната комисия по професионална етика, установила нарушението.

/7/ (нова 23-06-2021г.)Чуждите граждани, се вписват в регистъра на районната колегия съгл. изискванията на чл.34, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от устава на БЛС;

Чл. 16. /1/ УС на РЛК на БЛС проверява дали са налице изискванията по Глава седма, раздел ІІ от Закона за здравето за вписване на лекаря в регистъра на колегията.

/2/ Ако лицата отговарят на изискванията, вписването се извършва в четиринадесетдневен срок от подаването на документите.

/3/(нова 23-06-2021г.) Вписването в регистъра по чл. 32, ал.1 от ЗСОЛЛДМ в случаите по чл.17 от Закона за признаване професионални квалификации се извършва служебно след получаване на уведомлението от органа по признаването.

/4/ (предишна ал.3) УС на РЛК издава удостоверение за вписване в срока на ал. 2.

/5/ (предишна ал.4) Отказ от вписване в регистъра на РЛК може да бъде направен при:

1. Неспазване изискванията по чл. 32, ал. 2 и ал. 3 и ал.4 от ЗСОЛЛДМ;

2. Ако лицето е заличено от регистъра на друга районна колегия за срока на наказанието или ако има неплатени задължения към друга районна колегия, за удостоверяването на което лицето представя удостоверение от районната колегия, в която е членувало;

/5/ Отказът от вписване в регистъра може да се обжалва в седемдневен срок от получаване на съобщението пред УС на БЛС, който се произнася с решение в едномесечен срок.

/6/ (изм. и доп. 23-06-2021г.) Решенията на УС на РЛК подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 17. /1/ В регистъра се вписват следните обстоятелства:

1. Трите имена и единния граждански номер, месторождение и гражданство;

2. Адресът по местоживеене и месторабота;

3. Висше медицинско образование – номер и дата на дипломата;

4. Специалност/и - номер и дата на дипломата;

5. Научната степен, научното звание - номер и дата на дипломата, съответно на протокола, удостоверение за придобита квалификация по ПМО;

6. Наложени наказания по реда на ЗСОЛЛДМ;

7. Влезли в сила наказателни постановления по други закони, свързани с упражняването на професията;

8. Влезли в сила присъди за престъпления, свързани с упражняването на професията;

9. (изм. и доп. 23-06-2021г.) Всички данни регламентирани за включване в националния електронен регистър на БЛС, както и други обстоятелства, съгласно Правилник за водене и съхраняване на данните в регистъра;

10. (нова 23-06-2021г.) БЛС осигурява и поддържа достъп до регистъра на членовете и информация за тях, позволяващ автоматизирана обработка ( API).

/2/ Лицата, вписани в регистъра на РЛК са длъжни да заявят промените в подлежащите на вписване обстоятелства в 10-дневен срок от възникването им.

/3/ (изм. и доп. 23-06-2021г.) За всички вписани обстоятелства и промени в регистъра УС на РЛК уведомява УС на БЛС в 10-дневен срок.

Чл. 18. (отм. - 23-06-2021г.)

Чл. 18а. (нова, 26-03-2014г.) УС на РК на БЛС, както и техните председатели нямат право да вземат решения за неизпълнение на задълженията по този Устав (на БЛС)

Раздел Втори
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 19. Членовете на РЛК на БЛС имат право:

1. Да избират и да бъдат избирани в органите на съюза и на районната колегия съгласно условията на Устава;

2. (изм. и доп. 23-06-2021г.) Да се ползват от помощта на колегията и съюза при спорове, свързани с упражняването на професията, и при неправомерен отказ на РЗОК да сключи договор с тях, ако отговарят на изискванията;

3. На материална помощ в случай на оттегляне от работа, загубена трудоспособност, както и на семействата им в случай на тяхната смърт;

4. Да бъдат информирани за всички районни дела;

5. Да се ползват от помощта на РЛК и БЛС за професионалното си усъвършенстване;

6. На достъп до личните си данни в регистъра;

Чл. 20. /1/ (изм. и доп. 23-06-2021г.) Не могат да заемат изборна длъжност в Събора, Управителен съвет, Контролна комисия и Комисия по професионална етика на БЛС лица, които са:

1. (изм. и доп.26-03-2014г., 23-06-2021г.) Освен да заемат изборна длъжност, не могат и да бъдат избирани в органите по ал.1 -министри, заместник-министри, главни секретари на министерства и директори на здравни заведения.

2. Народни представители;

3. Участници в ръководните органи на партии и синдикални организации;

4. (изм. и доп.26-03-2014г.) Членове на орган на НЗОК или на доброволен здравноосигуителен фонд, здравно-застрахователни дружества или заемащи по договор длъжност в тях или клоновете им;

5. (отм. 26-03-2014г.)

6. Осъждани за умишлено престъпление от общ характер

7. Лишени от право да упражняват професията по административен или наказателен ред;

8. (изм. 23-06-2021г.) Наказани по ЗСОЛЛДМ - до изтърпяване на наказанието им;

9. (нова, 26-03-2014г.) Лица с установена принадлежност към репресивните органи на бившата тоталитарна власт по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

/2/ Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните изборни органи;

1. Управителен съвет;

2. Контролна комисия;

3. Комисия по професионална етика;

4. (отм. 23-06-2021г.)

/3/ (изм. и доп.26-03-2014г.)Решенията по този член се вземат от Управителния съвет на БЛС;

Чл. 21. Членовете на РЛК – Хасково са длъжни:

1. Да упражняват своята професия в съответствие с Кодекса на професионалната етика и Правилата за добра медицинска практика;

2. Да спазват Устава;

3. Да уведомяват УС на РЛК за промените, свързани с упражняването на професията;

4. Да плащат редовно членския си внос;

Чл. 21. А (нов – ОС/13.02.2001г.) /1/ Членовете на РЛК – Хасково носят отговорност за следните нарушения допуснати при изпълнение на професионалните си задължения:

1. Неспазване на правилата, предвидени в Кодекса за професионална етика;

2. Неспазване правилата за добра медицинска практика;

3. Неплащане на членски внос;

/2/ За нарушения по чл.21А, т.1 и т.2 на лекаря могат да бъдат налагани следните наказания:

1. Порицание;

2. Глоба в размер от една до пет минимални работни заплати;

3. Заличаване от регистъра за срок от три месеца до две години;

/3/ За нарушения по чл.21А, ал.1, т.3, при неплащане на членски внос за срок по-дълъг от шест месеца, нарушителите се наказват със заличаване от регистъра на колегията след процедурите, описани в чл.37а, ал.2 от Устава на БЛС. Възстановяване на членството в РЛК и съответното вписване в регистъра се извършва след покриване на задълженията от първоначалната регистрация до прекратяването ѝ.

/4/ (нова 23-06-2021г.) Районната колегия може да въвежда такси за издаване на удостоверения за постоянна работа на територията им на лекари, членуващи в други колегии. Размерът на таксата се определя по правила, приети от всяка колегия.

Чл. 21. Б (нов – ОС/13.02.2001г.) /1/ Заличаване от регистъра на колегията в случаи на чл.21А, т.3 се извършва от Председателя на УС на РЛК след решение на Комисията по професионална етика към РЛК в този смисъл.

/2/ КПЕ към РЛК – Хасково разглежда жалби за нарушения по чл.21А, ал.1, т.1 и т.2.

/3/ Нарушенията по чл.21А, ал.1, т.1 и т.2.се установяват с Акт за констатирано нарушение.

/4/ Актове по ал.3 има право да съставя всеки член на КПЕ към РЛК на БЛС.

/5/ За нарушения по чл.21А, ал.1, т.1 и т.2. Председателят на УС на РЛК издава Наказателни постановления.

/6/ Препис от Наказателното постановление се изпраща на ръководителя на здравното заведение, в което работи наказаното лице, на директора на РЗОК и РЦЗ за прилагане на чл. 330, ал.2, т.3 от Кодекса на труда.

/7/ Съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършва съгласно ЗСОЛДДМ и Административнопроцесуалния кодекс.

/8/ Сумите от наложени глоби постъпват като приход в районната колегия на БЛС.

Чл. 21. В (нов – ОС/13.02.2001г.) Налагането на наказания по чл.21А, ал.2 и ал.3 не отменя търсенето на наказателна, гражданска и дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда.

V. НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА.

Чл. 22. Районната лекарска колегия набира средства от:

1. Членски внос;

2. Наложени глоби по реда на ЗСОЛЛДМ;

3. (доп. 23-06-2021г.) Постъпления от печатни и електронни органи;

4. Дарения, завещания и други;

5. Доходи от имущество;

6. Осъществяване и участие в проекти и програми;

Чл. 23. /1/ Минималният размер на членския внос и размерът на отчисленията към органите на национално равнище се определят от Лекарския събор.

/2/ Районната колегия определя конкретния размер, като се съобразява с определените размери по предходната алинея.

/3/ (отм. 23-06-2021г.)

/4/ УС на РЛК организира събирането на членски внос и внася отчисленията за членски внос в края на всеки месец.

Чл. 24. /1/ Средствата на РЛК се разходват за изпълнение функциите и задачите, произтичащи от ЗСОЛЛДМ, устава на БЛС и Устава на РЛК-Хасково.

/2/ Учредяване или участие на РЛК в търговски дружества става по решение на Общото събрание на РЛК.

Чл. 25. По приложението на тази глава и реда за съставяне, приемане и отчитане бюджета на РЛК – Хасково, Общото събрание приема отделен правилник, съобразно на правилника, приет от НС на БЛС.

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. РЛК – Хасково притежава кръгъл печат с надпис по периферията “БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ” и в центъра “гр. Хасково”.

2. РЛК – Хасково се задължава с подпис на Председателя или упълномощен от него член на УС, задължително скрепен с печата на РЛК – Хасково.

3. Въпроси, неуредени с този Устав се решават съобразно Устава на БЛС, действащото законодателство, а доколкото не са регламентирани в него се уреждат с решение на Общото събрание на РЛК, Лекарския събор, НС на БЛС или УС на БЛС.

4. Настоящият Устав е приет от Общото събрание на РЛК – Хасково, проведено на 02.03.1999г. в гр. Хасково, променен и допълнен на Общи събрания от 13-02-2001 г., 15-12-2004 г, 26-03-2014 г.; 23-06-2021 г.;

5. (нова, 26-03-2014г.) Редовно отчетно-изборно събрание на РК на БЛС се провежда до края на м. януари 2015г.;